Płockie Towarzystwo Muzyczne ogłasza zapisy do Społecznego Ogniska Muzycznego w roku szkolnym 2020/2021. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem PSM lub tel. 24 262 24 70.

STATUT

Rozdział I.                     Postanowienia Ogólne:

§ 1

 1. Płockie Towarzystwo Muzyczne imienia Wacława Lachmana zwane w dalszych postanowieniach statutu Towarzystwem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
 2. (Uchylono)

§ 2

1a.Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Płock
 2. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
 3. (Uchylono)

§ 3

 1. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
 2. (Uchylono)

§ 4

1a. Towarzystwo używa pieczęci podłużnej o treści: „Płockie Towarzystwo Muzyczne im. Wacława Lachmana w Płocku” oraz pieczęci okrągłej ze znakami fragmentu organów i napisami w otoku: „Płockie Towarzystwo Muzyczne im. Wacława Lachmana w Płocku” i innych związanych ze statutową działalnością Towarzystwa.

Rozdział II.                 Cele i środki działania

§ 5

 1. (Uchylono)

1a      Celem Towarzystwa jest propagowanie kultury muzycznej, koordynacja działalności kulturalnej oraz niesienie pomocy młodym początkującym artystom przez stworzenie warunków umożliwiających im rozwijanie umiejętności i doskonalenia artystycznego.

§ 6

 1. Cele określone w § 5 Towarzystwo realizuje przez:

1)   (Uchylono)

1a) prowadzenie Społecznych Ognisk Muzycznych,

2)   prowadzenie stałego poradnictwa muzycznego,

3)   niesienie pomocy amatorskiemu ruchowi muzycznemu,

4)   zbieranie regionalnej ludowej pieśni i muzyki oraz współdziałanie z jej twórcami,

5)   organizowanie koncertów i innych imprez muzycznych pogłębiających wiedzę i kulturę muzyczną wśród społeczeństwa,

6)   (Uchylono)

7)   (Uchylono)

8)   (Uchylono)

9)   współdziałanie z towarzystwami działającymi na terenie kraju i poza jego granicami,

10)   prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem zysków na cele statutowe

Rozdział II.                 Członkowie ich prawa i obowiązki.

§ 7

 1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1)   zwyczajnych,

2)   wspierających,

3)   honorowych.

§ 8

 1. Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel Polski, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów Towarzystwa i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Towarzystwa
 2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba, która dla poparcia działalności Towarzystwa zadeklaruje składkę.
 4. Postanowienia § 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 5. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa.
 6. Nadanie godności członkom honorowym następuje na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków.
 7. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo :

§ 9

 1. Członkiem wspierającym może być osoba, która dla poparcia działalności Towarzystwa zadeklaruje składkę.
 2. Postanowienia § 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 3. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa.
 4. Nadanie godności członkom honorowym następuje na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 10

 1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa.
 2. Nadanie godności członkom honorowym następuje na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 11

1)      czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,

2)      korzystać z pomocy i urządzeń Towarzystwa,

3)      zgłaszać wnioski dotyczące działalności Towarzystwa.

 1. Członkom wspierającym przysługują uprawnienia wymienione w ust. 1 pkt. 1) i 2)
 2. Członkowie są zobowiązani :

§ 12

1)   aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa,

2)   przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,

3)   regularnie opłacać składkę członkowską.

§ 13

 1. Członkostwo wygasa przez:

1)   dobrowolne wystąpienie z Towarzystwa zgłoszone na piśmie,

2)   (Uchylono)

2a) skreślenie z listy członków z powodu niepłacenia składki członkowskiej przez okres 2 lat,

3)   wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,

4)   (Uchylono)

4a) skazanie prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo umyślne,

5)   śmierć członka

Rozdział I.                    Władze Towarzystwa

§ 14

 1. Władzami Towarzystwa są

1)   Walne Zebranie Członków

2)   Zarząd Towarzystwa

3)   Komisja Rewizyjna

4)   Sąd Koleżeński

 1. Kadencja Władz Towarzystwa trwa 4 lata.
 2.  Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

A Walne Zebranie Członków

§ 15

 1.  Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 16

1)   uchwalanie programu działania,

2)   rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

3)   podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Towarzystwa, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński oraz członków,

4)   wybór Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

5)   podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania Towarzystwa,

6)   uchwalanie zmian statutu

7)   uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa,

8)   uchwalanie wysokości składek członkowskich,

9)   podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania.

§ 17

 1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa raz na rok.
 2. Zasady przebiegu Walnego Zebrania Członków oraz sposób wyboru władz Towarzystwa określa Regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa jest zwoływane:

§ 18

1)   na podstawie Uchwały Zarządu Towarzystwa,

2)   na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3)   na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Towarzystwa.

§ 19

 1. W Walnym Zebraniu udział biorą:

1)   z głosem decydującym - członkowie zwyczajni
i honorowi,

2)   z głosem doradczym - członkowie wspierający
i osoby zaproszone.

§ 20

 1. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwołanego zebrania w I terminie oraz bez względu na liczbę członków zebrania zwołanego w II terminie.
 2. (Uchylono)

B. Zarząd Towarzystwa

§ 21

1a.     Zarząd Towarzystwa składa się z 5 osób.

 1. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu Zarządu.

3.  Zmiany składu osobowego zarządu zatwierdza Walne Zebranie Członków

§ 22

 1. Do zakresu działania Zarządu Towarzystwa należą:

1)   realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

2)   ustalanie planu działalności i budżetu Towarzystwa oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,

3)   podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Towarzystwa,

4)   podejmowanie decyzji o przyjęciu i skreślaniu członków Towarzystwa,

5)   zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

6)   reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz

§ 23

 1. (Uchylono)

1a.     Posiedzenie zarządu zwoływane jest przez Prezesa lub na wniosek 1/3 składu zarządu w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 24

 1. Zarząd Towarzystwa wybiera spośród siebie Prezydium Zarządu w składzie: prezes, wiceprezes, sekretarz, i skarbnik.
 2. Do zakresu Prezydium należą:

§ 25

1)   kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa,

2)   opracowanie projektów, planów działalności
i budżetu Towarzystwa,

3)   inicjowanie i prowadzenie innych prac wynikających z postanowień statutu.

§ 26

 1. Organizację i tryb pracy Zarządu Towarzystwa określa regulamin uchwalony przez Zarząd Towarzystwa.
 2. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Towarzystwa.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób i wybiera spośród siebie: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 4. (Uchylono)

C. Komisja Rewizyjna

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Towarzystwa.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób i wybiera spośród siebie: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. (Uchylono)

3a.     Postanowienia § 21 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 28

 1. Do zakresu  Komisji Rewizyjnej należą:

1)   kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Towarzystwa,

2)   kontrola opłacania składek członkowskich,

3)   składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,

4)   uchwalanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.

§ 29

 1. Kontrola całokształtu działalności Towarzystwa odbywa się co najmniej raz w roku.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków Komisji.
 3. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków i wybiera spośród siebie: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 4. (Uchylono)

D. Sąd Koleżeński

§ 30

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków i wybiera spośród siebie: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 2. (Uchylono)

2a.     Postanowienia § 21 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 31

 1. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków i władz Towarzystwa dotyczących:

1)   nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,

2)   naruszania zasad współżycia społecznego

3)   spraw spornych powstałych na tle działalności Towarzystwa.

§ 32

 1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

1)   upomnienia,

2)   zawieszenia w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 2 lat,

3)   wykluczenie z Towarzystwa.

 1. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia do Zarządu Towarzystwa.
 2. Organizację i tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział II.                 Majątek Towarzystwa

§ 33

 1. Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze. Na fundusze składają się:

1)   wpływy z wpisowego i składek członkowskich,

2)   zapisy, darowizny itp.,

3)   wpływy z działalności statutowej,

4)   dotacje.

§ 34

 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa, w oparciu o obowiązujące przepisy, ustala Zarząd Towarzystwa.
 2. (Uchylono)

§ 35

1a.     Oświadczenia w sprawach majątkowych Towarzystwa składają 2 osoby łącznie: prezes i wiceprezes lub prezes i skarbnik lub wiceprezes i skarbnik.

§ 36

 1. Wszystkie postanowienia Władz Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia majątku Towarzystwa wymagają zgody władz rejestracyjnych.
 2. Wszelkie Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów przy czym wniosek
  o zmianę statutu nie może być wnioskiem nagłym, lecz musi wpłynąć do Zarządu Towarzystwa najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 3. Likwidacja Towarzystwa może nastąpić tylko na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Towarzystwa. Wniosek o likwidacji musi wpłynąć do Zarządu Towarzystwa najpóźniej na 1 miesiąc przed terminem Walnego Zebrania i musi być umieszczony w porządku obrad. Przy uchwale Walnego Zebrania o likwidacji Towarzystwa musi być równocześnie powzięta uchwała
  o przeznaczeniu pozostałego majątku Towarzystwa.
 4. Uchwała Walnego Zebrania Członków o przeznaczeniu majątku Towarzystwa wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

Rozdział II.  Zmiany statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

§ 37

 1. Wszelkie Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów przy czym wniosek
  o zmianę statutu nie może być wnioskiem nagłym, lecz musi wpłynąć do Zarządu Towarzystwa najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 2. Likwidacja Towarzystwa może nastąpić tylko na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Towarzystwa. Wniosek o likwidacji musi wpłynąć do Zarządu Towarzystwa najpóźniej na 1 miesiąc przed terminem Walnego Zebrania i musi być umieszczony w porządku obrad. Przy uchwale Walnego Zebrania o likwidacji Towarzystwa musi być równocześnie powzięta uchwała
  o przeznaczeniu pozostałego majątku Towarzystwa.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków o przeznaczeniu majątku Towarzystwa wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

§ 38

 1.  Uchwała Walnego Zebrania Członków o przeznaczeniu majątku Towarzystwa wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.